Uchwały Rady Gminy kadencja 2014-2018

Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.07.2018 Uchwała nr XLIII/285/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wąbrzeskiego Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała nr XLII/284/18 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Książki za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała nr XLII/283/18 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała nr XLII/282/18 w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy w Książkach Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała nr XLII/281/18 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Szczuplinkach Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała nr XLII/280/18 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała nr XLII/279/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych , zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Książki. Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała nr XLII/278/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Książki Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała nr XLII/277/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2018-2026 Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała nr XLII/276/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018. Szczegóły
Akty prawne 01.06.2018 Uchwała nr XLI/275/18 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Książki. Szczegóły
Akty prawne 01.06.2018 Uchwała nr XLI/274/18 w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Szkoła Przyszłości w Książkach” o numerze RPKP.10.02.02-04-0009/17. Szczegóły
Akty prawne 01.06.2018 Uchwała nr XLI/273/18 w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Książki na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Szczegóły
Akty prawne 01.06.2018 Uchwała nr XLI/272/18 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 01.06.2018 Uchwała nr XLI/271/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2018-2026 Szczegóły
Akty prawne 01.06.2018 Uchwała nr XLI/270/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018. Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 Uchwała nr XL/269/18 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Książki na lata 2018-2028” Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 Uchwała nr XL/268/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Szczegóły
Akty prawne 03.04.2018 Uchwała nr XXXIX/267/18 w sprawie obwodów głosowania. Szczegóły
Akty prawne 03.04.2018 Uchwała nr XXXIX/266/18 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Książki na lata 2018-2028″. Szczegóły
Akty prawne 03.04.2018 Uchwała nr XXXIX/265/18 w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Książki do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych. Szczegóły
Akty prawne 03.04.2018 Uchwała nr XXXIX/264/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2018-2024 otrzymuje brzmienie na lata 2018-2026 Szczegóły
Akty prawne 03.04.2018 Uchwała nr XXXIX/263/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018. Szczegóły
Akty prawne 01.03.2018 Uchwała nr XXXVIII/262/18 w spawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części gminy Książki w miejscowości Osieczek – Obszar E Szczegóły
Akty prawne 01.03.2018 Uchwała nr XXXVIII/261/18 w spawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części gminy Książki w miejscowościach Książki – Brudzawki – Obszar D Szczegóły