Uchwały Rady Gminy kadencja 2014-2018

Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała nr XXXV/238/17 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Książki na lata 2018 – 2021. Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała nr XXXV/237/17 w sprawie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała nr XXXV/236/17 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Książki. Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała nr XXXV/235/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach. Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała nr XXXV/234/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Książki do 2025 roku Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała nr XXXV/233/17 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Książki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała nr XXXV/232/17 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości. Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała nr XXXV/231/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2017-2024 Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała nr XXXV/230/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 Uchwała nr XXXIV/229/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 Uchwała nr XXXIV/228/17 w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dla dzieci w Gminie Książki” o numerze RPKP.10.02.01-04-0006/17 Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 Uchwała nr XXXIV/227/17 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości, położonych w Brudzawkach stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Książki. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 Uchwała nr XXXIV/226/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Książkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Książkach Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 Uchwała nr XXXIV/225/17 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 Uchwała nr XXXIV/224/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2017-2024 Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 Uchwała nr XXXIV/223/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała nr XXXIII/222/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Książki z Powiatem Wąbrzeskim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662, tj. na długości 6,522 km” będącego zadaniem własnym Powiatu Wąbrzeskiego. Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała nr XXXIII/221/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kęsowo Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała nr XXXIII/220/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2017-2024 Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała nr XXXIII/219/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 15.09.2017 Uchwała nr XXXII/218/17 w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Książki w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.” Szczegóły
Akty prawne 15.09.2017 Uchwała nr XXXII/217/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Książki z Powiatem Wąbrzeskim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662, tj. na długości 6,522 km” będącego zadaniem własnym Powiatu Wąbrzeskiego. Szczegóły
Akty prawne 15.09.2017 Uchwała nr XXXII/216/17 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wąbrzeskiego. Szczegóły
Akty prawne 15.09.2017 Uchwała nr XXXII/215/17 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia zadań utrzymania grobów i cmentarzy wojennych Szczegóły
Akty prawne 15.09.2017 Uchwała nr XXXII/214/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2017-2024 Szczegóły