Uchwały Rady Gminy kadencja 2014-2018

Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.03.2018 Uchwała nr XXXVIII/262/18 w spawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części gminy Książki w miejscowości Osieczek – Obszar E Szczegóły
Akty prawne 01.03.2018 Uchwała nr XXXVIII/261/18 w spawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części gminy Książki w miejscowościach Książki – Brudzawki – Obszar D Szczegóły
Akty prawne 01.03.2018 Uchwała nr XXXVIII/260/18 w spawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów gminy Książki w miejscowościach Łopatki, Książki, Blizienko Szczegóły
Akty prawne 01.03.2018 Uchwała nr XXXVIII/259/18 w sprawie okręgów wyborczych Szczegóły
Akty prawne 01.03.2018 Uchwała nr XXXVIII/258/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wąbrzeskiego na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 01.03.2018 Uchwała nr XXXVIII/257/18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Książki w roku 2018. Szczegóły
Akty prawne 01.03.2018 Uchwała nr XXXVIII/256/18 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty Szczegóły
Akty prawne 01.03.2018 Uchwała nr XXXVIII/255/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2018-2024 Szczegóły
Akty prawne 01.03.2018 Uchwała nr XXXVIII/254/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 25.01.2018 Uchwała nr XXXVII/253/18 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy w Książkach na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 25.01.2018 Uchwała nr XXXVII/252/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Książki do 2025 roku Szczegóły
Akty prawne 25.01.2018 Uchwała nr XXXVII/251/18 w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Książki lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg oraz o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Książki lub jej jednostkom organizacyjnym Szczegóły
Akty prawne 25.01.2018 Uchwała nr XXXVII/250/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2018-2024. Szczegóły
Akty prawne 25.01.2018 Uchwała nr XXXVII/249/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 02.01.2018 Uchwała nr XXXVI/248/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Książki Szczegóły
Akty prawne 02.01.2018 Uchwała nr XXXVI/247/17 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2018-2024 Szczegóły
Akty prawne 02.01.2018 Uchwała nr XXXVI/246/17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 02.01.2018 Uchwała nr XXXVI/245/17 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 02.01.2018 Uchwała nr XXXVI/244/17 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty Szczegóły
Akty prawne 02.01.2018 Uchwała nr XXXVI/243/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Książki na lata 2018 – 2021 Szczegóły
Akty prawne 02.01.2018 Uchwała nr XXXVI/242/17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Szczegóły
Akty prawne 02.01.2018 Uchwała nr XXXVI/241/17 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017 Szczegóły
Akty prawne 02.01.2018 Uchwała nr XXXVI/240/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2017-2024 Szczegóły
Akty prawne 02.01.2018 Uchwała nr XXXVI/239/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała nr XXXV/238/17 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Książki na lata 2018 – 2021. Szczegóły