Uchwały Rady Gminy kadencja 2014-2018

Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała nr XXXIII/222/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Książki z Powiatem Wąbrzeskim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662, tj. na długości 6,522 km” będącego zadaniem własnym Powiatu Wąbrzeskiego. Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała nr XXXIII/221/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kęsowo Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała nr XXXIII/220/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2017-2024 Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała nr XXXIII/219/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 15.09.2017 Uchwała nr XXXII/218/17 w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Książki w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.” Szczegóły
Akty prawne 15.09.2017 Uchwała nr XXXII/217/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Książki z Powiatem Wąbrzeskim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662, tj. na długości 6,522 km” będącego zadaniem własnym Powiatu Wąbrzeskiego. Szczegóły
Akty prawne 15.09.2017 Uchwała nr XXXII/216/17 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wąbrzeskiego. Szczegóły
Akty prawne 15.09.2017 Uchwała nr XXXII/215/17 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia zadań utrzymania grobów i cmentarzy wojennych Szczegóły
Akty prawne 15.09.2017 Uchwała nr XXXII/214/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2017-2024 Szczegóły
Akty prawne 15.09.2017 Uchwała nr XXXII/213/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017. Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 Uchwała nr XXXI/212/17 w sprawie przystąpienia do zmiany „Strategii Rozwoju Gminy Książki”. Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 Uchwała nr XXXI/211/17 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 Uchwała nr XXXI/210/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Książki do 2025 roku. Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 Uchwała nr XXXI/209/17 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2017 roku. Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 Uchwała nr XXXI/208/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2017-2028 otrzymuje brzmienie na lata 2017-2024 Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 Uchwała nr XXXI/207/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 Uchwała nr XXX/206/17 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Książki za 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 Uchwała nr XXX/205/17 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 Uchwała nr XXX/204/17 w sprawie powołania radnego do składu osobowego komisji Rady Gminy w Książkach Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 Uchwała nr XXX/203/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2017-2028. Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 Uchwała nr XXX/202/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 04.05.2017 Uchwała nr XXIX/201/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wąbrzeskiego. Szczegóły
Akty prawne 04.05.2017 Uchwała nr XXIX/200/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wąbrzeskiego na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 04.05.2017 Uchwała nr XXIX/199/17 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Książki Szczegóły
Akty prawne 04.05.2017 Uchwała nr XXIX/198/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2017-2028. Szczegóły