Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach

I. Postanowienie ogólne

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury w Książkach, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest samorządową instytucją kultury.
2. Gminny Ośrodek Kultury działa na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406, z póź. zm.) oraz Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2016r., poz. 446) i niniejszego statutu.
3. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Książki.
4. Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.
§ 2. 1. Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury mieści się w Książkach przy ul. Szkolnej 4 .
2. Terenem działania jest obszar Gminy Książki.
3. Ośrodek może działać również na terenie całej Polski, a także poza granicami kraju.
4. Gminny Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby, numerami NIP i Regon oraz numerem telefonu.
5. Gminny Ośrodek Kultury może posiadać znak graficzny (logo).

II. Cele i przedmiot działania

§ 3. 1. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność podstawową w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i nauki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.
2. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest:
1) tworzenie warunków do rozwoju i upowszechniania kultury;
2) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
3) prezentacja dorobku i sylwetek regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych twórców;
4) promocja gminnej kultury i sztuki;
5) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze;
6) adresowanie propozycji kulturalnych do różnych grup odbiorców;
7) współpraca z placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury i sztuki;
8) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą;
9) pozyskiwanie jak największej liczby odbiorców oferowanych propozycji.
10) ośrodek może podejmować również działania wynikające z potrzeb mieszkańców i instytucji działających na jego terenie.
3. Powyższe cele realizowane są przez:
1) adresowanie propozycji kulturalnych do rozmaitych grup odbiorców;
2) organizowanie konkursów, wystaw, przeglądów, koncertów i pokazów;
3) tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych;
4) organizowanie różnych form rozrywki i zabaw dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów;
5) organizację i obsługę gminnych imprez o różnorodnym charakterze (patriotycznych, turystycznych, integracyjnych itp.);
6) prowadzenie kół zainteresowań.
4. Gminny Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o odrębne przepisy, z której uzyskane przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.
5. Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się poprzez:
1) prowadzenie szkoleń , warsztatów i zajęć edukacyjnych;
2) organizowanie imprez rozrywkowych i artystycznych, koncertów, przedstawień teatralnych , widowisk, oraz innych form estradowych w obiektach własnych i poza nimi na zlecenia podmiotów;
3) wynajem i dzierżawę składników majątku.
4) świadczenie usług polegających na obsłudze i organizacji zebrań, spotkań, uroczystości oraz imprez kulturalnych, organizacji bali i zabaw tanecznych itp.
6. Działalność gospodarcza Gminnego Ośrodka Kultury nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

III. Zarządzanie i organizacja

§ 4. 1. Gminnym Ośrodkiem Kultury zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, podnosząc pełną odpowiedzialność za całokształt jego działalności.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Książki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zwierzchnikiem Dyrektora jest Wójt Gminy Książki.
4. Dyrektor wykonuje swoja zadania przy pomocy zatrudnionych przez siebie pracowników.
5. Do zakresu działania Dyrektora należą w szczególności:
1) zarządzanie Ośrodkiem oraz odpowiedzialność za jego bieżącą działalność,
2) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
3) zarządzanie majątkiem Ośrodka,
4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
5) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń w szczególności wewnętrznych regulaminów, procedur, instrukcji i poleceń służbowych,
6) czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i rzeczowymi,
7) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
8) występowanie, w zależności od potrzeb z wnioskami o udzieleni dotacji na realizację zadań objętych mecenatem Państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.
9) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej;
10) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
11) przedstawienie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych odrębnymi przepisami,
12) sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną.
§ 5. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka upoważniony jest samodzielnie Dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.
2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzanie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.
§ 6. Dyrektor zatrudnia pracowników Ośrodka oraz ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.§ 7. Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora.

IV. Gospodarka finansowa

§ 8. 1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach, dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości instytucji kultury.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie.
§ 9. 1. Działalność statutowa Gminnego Ośrodka Kultury finansowana jest :
1) z dotacji podmiotowych organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej, w tym na utrzymanie i remonty obiektu ,
2) z dotacji celowych organizatora na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
3) z dotacji celowych organizatora na realizację wskazanych zadań i programów,
4) z dotacji podmiotowych i celowych z budżetu państwa;
5) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;
6) przychodów z odpłatnej działalności kulturalnej;
7) przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
8) przychodów ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
9) darowizn, spadków i zapisów,
10) z innych źródeł dozwolonych prawem.
2. Ośrodek może pozyskiwać dochody z:
1) prowadzenia warsztatów, szkoleń itp.;
2) organizacji imprez zlecanych przez inne instytucje, zakłady i osoby fizyczne;
3) wypożyczania sprzętu;
4) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń Ośrodka;
5) koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów;
6) sprzedaży biletów na imprezy własne;
7) promocji na imprezach organizowanych przez Ośrodek;
8) innych usług świadczonych przez Ośrodek.
3. Źródłami finansowymi mogą być także dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w zakresie kultury.
4. Majątek udostępniany może być nieodpłatnie na potrzeby organów gminy, sołectw i jednostek gminnych.
§ 10. Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Książki.
§ 11. 1. Sprawy finansowe prowadzi główny księgowy zatrudniony przez Dyrektora.
2. Nadzór nad finansami sprawuje Dyrektor.

V. Postanowienia końcowe

§ 12. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy.

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>