Wymiana i unieważnienie dowodów osobistych

Wymiana i unieważnienie dowodów osobistych

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYMIANY I UNIEWAŻNIENIA DOWODÓW OSOBISTYCH

Ustawa z dnia 03 października 2008r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. Nr 195, poz. 1198) w istotny sposób znowelizowała ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.). Wprowadziła ona z dniem 01.01.2009 r nowa instytucję prawną, a mianowicie

unieważnienie dowodu osobistego z urzędu

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

1) zmiany danych, które się zamieszcza w dowodzie osobistym. Wniosek należy złożyć w terminie do 14 dni od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

2) uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby. Wniosek należy złożyć – niezwłocznie

3) upływu terminu ważności dowodu osobistego. Wniosek należy złożyć nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu

W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w wyżej wymienionych powodów wynosi 3 miesiące.

Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenia o utracie dowodu osobistego.

Wniosek o wydanie nowego dowodu w miejsce utraconego należy złożyć niezwłocznie.

 

TERMINY UNIEWAŻNIENIA DOWODU OSOBISTEGO Z URZĘDU

 

Dowód osobisty podlega unieważnieniu:

 

1) z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;

 

2) z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza;

 

3) z dniem zgonu jego posiadacza;

 

4) z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego z wyłączeniem przypadków utraconych, zniszczonych lub oddanych przez osoby trzecie jako znaleziony

 

5) po upływie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności tj. zmiany danych , które zamieszcza się w dowodzie osobistym w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę w wymaganym terminie 14 dni.

 

6) z dniem upływu ważności dowodu osobistego .

W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin unieważnienia dowodu osobistego w przypadku zmiany danych wynosi 4 miesiące.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>